Strategia produktu

with Brak komentarzy

Strategia produktu

  • Analiza pozycji konkurencyjnej

klienci podejmując decyzje zakupowe porównują wiele ofert i wybierają taką, która  dostarcza im maksymalną wartość dodaną w danym momencie. Przedsiębiorstwo chcące odnieść sukces na rynku musi być najlepsze w kategorii, która stanowi o jej przewadze konkurencyjnej (jakość, elastyczność oferty, serwis, cena). Ważnym elementem planowania strategicznego jest zdolność do oszacowania pozycji konkurencyjnej firmy, czyli miejsca w którym się znajduje się przedsiębiorstwo na tle wyników konkurencji. Pozwala to na lepsze zrozumienie otoczenia oraz zaplanowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji firmy na rynku.

Udział w rynku

udziały rynkowe są najważniejszym wskaźnikiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.Określają jaką część sprzedaży na rynku wygenerowała konkretna firma. Udziały rynkowe rozpatrujemy w dwóch ujęciach:
- ilościowym – określają udział w sprzedaży wyrażonej w sztukach/jednostkach miary
- wartościowym – określają udział w sprzedaży wyrażonej w pieniądzu.
Zestawienie udziałów ilościowego i wartościowego pozwala na bardziej rzetelną ocenę pozycji ze względu na miejsce w koszykach klientów i ich portfelach.

Analiza portfelowa (macierz BCG)

Twórcą macierzy BCG jest Bruce Henderson. Macierz jest formą analizy opracowanej w 1970 dla firmy Boston Consulting Group. Analiza stworzona została z myślą o korporacjach, które miały problemy z zarządzaniem portfelem produktów lub całymi jednostkami biznesowymi. Zadanie macierzy BCG to ocena potencjału produktów/biznesów oraz zaplanowanie indywidualnych strategii wynikających z ich pozycji konkurencyjnej (względny udział w rynku) i potencjału rozwoju (dynamika rynku). Macierz BCG wykorzystywana jest też również przy podziale budżetów pomiędzy poszczególnymi obszarami aktywności.
Ocena pozycji produktów według metodologii BCG odbywa się na dwóch poziomach:

względny udział w rynku – pozycja konkurencyjna określana jest na podstawie udziału rynkowego względem najbliższego konkurenta. Autor analizy przekładał pozycję rynkową na rentowność produktu, głównie z powodu efektu skali. Obecnie wydaje się słuszniejsza analiza czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest lepsze lub słabsze od bezpośredniego konkurenta.

-  szacowanie wskaźników względnych, odnoszących wyniki sprzedażowe przedsiębiorstwa bezpośrednio do największego konkurenta lub lidera na rynku.

Potencjał na przyszłość jaki tkwi w poszczególnych produktach/biznesach szacowany jest na podstawie dynamiki rynku. Im wyższa dynamika, tym większe możliwości rozwoju. Jednocześnie, rozwój wymaga nakładów na utrzymanie tempa produkcji i sprzedaży, co pociąga za sobą potrzebę na dodatkowy strumień gotówki.
Bruce Henderson przyjął 10% wskaźnik dynamiki, jako wartość brzegową oddzielającą obszary wysokiego i niskiego potencjału rynku. W praktyce przyjmuje się dynamikę całej branży, jako wyznacznik wysokiego i niskiego potencjału.

Badania marketingowe

dostarczają informacji. Badania marketingowe - to działania obejmujące gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych odbiorców.Badania marketingowe dostarczają też informacji o środkach taktyki i strategii marketingowej a także rezultatach ich stosowania. Należą do nich głównie badania reklamy produktu, rynku i sprzedaży. Badania marketingowe to zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji,które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych.